Consultoria prevenció de la legionel•losi

Combatem la legionel•la

La legionel•losi és una malaltia perillosa per a l’ésser humà que es transmet per via aèria mitjançant la inhalació d’aerosols o gotetes respirables (menors de 5 µm) que contenen legionel•la, i també per microaspiració d’aigua contaminada. La legionel•losi s’associa habitualment a brots comunitaris, freqüentment relacionats amb torres de refrigeració, aigua calenta sanitària, banyeres d’hidromassatge, fonts ornamentals, nebulitzacions, etc., aspecte que ha proporcionat a aquesta malaltia una alta repercussió mediàtica.

APINSA, des de l’Àrea de Control i Prevenció de la Legionel•losi, formada per professionals de gran experiència en diferents branques sanitàries, posa a la seva disposició tots els mitjans tècnics que en cada moment permetin obtenir els millors resultats en la prevenció i el control de la legionel•losi.

Tots els tècnics de l’Àrea de Control i Prevenció de la Legionel•losi han assistit als preceptius cursos homologats (segons l’Ordre SCO/317/2003) i estan altament qualificats per portar a terme tots els tractaments i els controls necessaris per a qualsevol tipus d’instal•lació:

 • Sistemes d’aigua freda de consum humà.
 • Sistemes d’aigua calenta sanitària.
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Refrigeradors evaporatius i humectadors.
 • Humidificadores industrials.
 • Piscines i banyeres d’hidromassatge.
 • Sistemes d’aigua contra incendis.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes de reg d’aspersió en medi urbà.
 • Túnels i trens de rentada de vehicles.
 • Tota mena de sistemes que utilitzin aigua i generin aerosols en funcionar.

APINSA, desenvolupa la seva tasca complint tots els requisits establerts al Reial decret 865/2003, oferint solucions per a qualsevol incidència i fent de mitjancera en inspeccions de l’autoritat sanitària competent.

Ser client d’APINSAassegura un tractament correcte i un suport tècnic tant en instal•lacions molt específiques i complexes com en les més simples i genèriques.

SECTORS ALS QUALS ENS ADRECEM

APINSA pot avaluar les seves instal•lacions de risc ¬–potencials emissores d’aerosols– i dissenyar els programes de manteniment adequats per prevenir el possible desenvolupament de la legionel•la, independentment de l’activitat de l’empresa:

 • Centres sanitaris (hospitals, clíniques, centres de salut...).
 • Centres sociosanitaris residencials.
 • Hotels i establiments hotelers en general.
 • Centres esportius i educatius.
 • Indústria.
 • Edificis públics.
 • Comunitats de veïns....

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Les línies d’actuació d’APINSA són les següents:

 • Visita de la instal•lació i recopilació de dades.
 • Elaboració de programes de manteniment o autocontrol específics per a cada tipus d’instal•lació i risc detectat, i disseny i confecció dels llibres de registres.
 • Assessorament, suport i mediació en gestions administratives davant l’autoritat sanitària.
 • Realització d’operacions de neteja i desinfecció de manteniment i/o xoc, i emissió posterior dels certificats corresponents de neteja i desinfecció.
 • Gestionem la recollida de mostres i la seva anàlisi en laboratoris acreditats. Lliurament i interpretació d’informes d’anàlisi.
 • Verificació del funcionament d’equips de dosificació de biocides i altres productes de manteniment, equips de purga automàtica, reguladors de clor i pH, etc.
 • Formació contínua del personal de manteniment de les instal•lacions, amb la finalitat que efectuïn correctament les operacions de manteniment i les registrin als apartats corresponents del llibre de registre.

En APINSA garantizamos un servicio efectivo y
personalizado en un plazo de 24 horas