responsabilitat

Apinsa sempre s'ha distingit per tenir dins de la seva filosofia, els valors de la responsabilitat i compromís envers els seus clients, amb els seus proveïdors i amb la comunitat en general. D'aquest compromís es desprèn l'adhesió a iniciatives que promouen els valors que la defineixen.

Sostenibilitat

ACCIÓNATURA

Un dels valors fonamentals de Apinsa és el nostre compromís amb la Responsabilitat Social. Som conscients que la nostra activitat genera un impacte mediambiental en l'entorn en el qual ens integrem. És per això que part dels nostres esforços van enfocats a treballar en la protecció i respecte a l'entorn, duent a terme accions que compensin la nostra petjada al planeta.

En el nostre interès en avançar en aquesta obstinació, hem decidit compensar la nostra petjada ecològica comprant i protegint una superfície de paratge natural equivalent a la superfície de les nostres instal·lacions.

La col·laboració s'ha dut a terme amb Acciónatura, la missió és la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat a través de la protecció i millora d'ecosistemes naturals.

Som conscients que encara ens queda un llarg camí per recórrer, per la qual cosa seguirem promovent polítiques de gestió sostenibles i eficaces en aquest sentit.

GESTIÓ DE RESIDUS

La societat moderna en la qual vivim, immersa en un constant desenvolupament tecnològic, comporta a un augment en la generació de residus, uns perillosos i altres no perillosos.

És necessària una gestió adequada d'aquests residus d'origen industrial, preservant així la salut humana i el medi ambient.

La legislació vigent és molt estricta, exigint operacions que minimitzin la generació de residus, reutilització dels materials continguts en els mateixos i l'aplicació de tècniques de reciclatge.

Els residus procedent de l'activitat de Apinsa són gestionats, traslladats a llocs adequats, tractats i reciclats per empreses que mantenen el màxim nivell de qualitat, respecte al Medi Ambient i compromís amb la Seguretat i Salut en el Treball.

Apinsa treballa amb tres empreses que gestionen els residus, una a Canàries, una altra a Mallorca i l'última a Barcelona. Aquestes empreses gestionen els residus perillosos d'insecticides, herbicides, fungicides sòlids, paper i absorbents contaminats, envasos de plàstic contaminats i fitosanitaris.

Apinsa també genera altres residus no assimilables a urbans, com piles, fluorescents i tintes i tòner d'impressores, que lliura a gestors autoritzats.

EMPRESES + SOSTENIBLES

Les empreses sostenibles creen valor econòmic, mediambiental i social a curt i llarg termini.

Dins de la nova economia verda, està naixent una nova cultura de gestió en què les empreses assumeixen valors que no estan exclusivament marcats per la rendibilitat a curt termini. Són empreses que consumeixen menys recursos, també menys contaminants i ofereixen productes o serveis de més qualitat.

Empreses Més Sostenibles és un programa de suport a aquestes firmes innovadores, disposades a comprometre amb fins socials i ambientals, que neix fruit de la col·laboració del Cabildo de Tenerife i de la Cambra de Comerç de Tenerife.

Per a això, els seus gestors rebran formació especialitzada i suport per innovar, de manera que els permeti diferenciar-se al mercat.

Una empresa més sostenible és més rendible econòmica, però també social i ambientalment.

ASSOCIACIÓ NACIONAL D'EMPRESES DE PROTECCIÓ DE LA FUSTA (ANEPROMA)

L'Associació Nacional d'Empreses de Protecció de la Fusta (ANEPROMA) és una Associació d'àmbit nacional, i sense ànim de lucre, la finalitat és unir als professionals implicats en la protecció de la fusta i els seus derivats, per defensar els interessos de l'ús de la fusta en tots els sectors industrials del territori nacional.

Sorgeix com a vincle d'unió interprofessional que aglutina les diferents empreses productores, transformadores o implicades en la conservació i protecció de la fusta i els seus derivats, amb vista a establir un control de qualitat entre els productes destinats al mercat.

Som conscients que encara ens queda un llarg camí per recórrer, per la qual cosa seguirem promovent polítiques de gestió sostenibles i eficaces en aquest sentit.

qualitat

Apinsa aposta per la qualitat com a mitjà per satisfer al client, millorant la qualitat i la productivitat, limitant riscos, verificant la conformitat i accelerant l'accés al mercat.

Observatori de la Qualitat de Tenerife

L'Observatori de la Qualitat de Tenerife és una iniciativa del Cabildo Insular, orientada a l'estudi, anàlisi i evolució de les noves tendències i models de qualitat de gestió en l'àmbit nacional i internacional, dirigida especialment a monitoritzar i fomentar la implantació de la qualitat en Tenerife.

L'Observatori constitueix la plataforma idònia del Cabildo de Tenerife per a impulsar el Pla de Qualitat de la Direcció d'Innovació i Desenvolupament de Projectes, a través del Centre Insular de Qualitat i Consum Responsable, la finalitat és la millora i la competitivitat empresarial.

Associació Nacional d'Empreses de Control de Plagues (ANECPLA)

L'Associació Nacional d'Empreses de Control de Plagues (ANECPLA) és una organització d'àmbit estatal que representa el sector de serveis de control de plagues espanyol. En conjunt, les empreses associades superen, aproximadament, el 80% del volum de facturació del sector.

Des de la seva fundació en 1992, ANECPLA ha lluitat per la consolidació d'una activitat professionalitzada que sigui conscient de la necessitat de vetllar, amb les seves actuacions, per la salut pública i la preservació del medi ambient.

"Apinsa manté el seu compromís amb el medi ambient i es certifica per que compleix a nivell nacional amb la normativa vigent"

acció Social

En Apinsaquan parlem d'Acció Social ens referim a posar en marxa accions per ajudar els col·lectius més desfavorits. Aquesta forma d'actuar brolla de la consciència de la nostra empresa a participar i contribuir en el desenvolupament de la societat.
En Apinsavam dissenyar amb el màxim rigor aquest tipus d'activitats verificant que responen a la visió i valors de la nostra empresa, seleccionant aquells projectes que compleixen els principis de transparència i equitat.

BOMBERS UNITS SENSE FRONTERES (BUSF)

Bombers Units Sense Fronteres (BUSF) conformen una Organització No Governamental formada per Bombers, professionals dels diferents Serveis Contra Incendis i Salvament, així com col·laboradors i professionals d'altres sectors.

Estan especialitzats en Projectes d'Emergència davant impactes de Fenòmens Naturals amb efectes catastròfics i Projectes de Cooperació per al Desenvolupament, que beneficien a les poblacions més desfavorides.

Les seves tasques són moltes, entre les que destaquem el camp de l'Emergència, comptant amb un Grup d'Intervenció davant Catàstrofe, format per rescatadors, una Unitat Canina de Rescat i experts en Avaluació de Danys i Anàlisi de Necessitats.

Compten amb Llocs Metges Avançats, en els quals metges i infermers assisteixen a milers d'afectats. Així com un equip d'enginyers en instal·lacions i infraestructures d'aigua, que són els encarregats d'instal·lar potabilitzadores d'emergència i distribuir l'aigua entre les persones afectades en la catàstrofe.

PATROCINI DE FORAT EN EL TORNEIG DE GOLF BENÈFIC ORGANITZAT PEL CLUB HIPIC ALTOANNA.

El Projecte Altoanna, integrat dins el Club Hípic Altoanna (www.altoanna.com), té com a objectiu oferir tractaments terapèutics a nens amb problemes de discapacitat a través de la Equinoteràpia. Aquests nens pateixen danys cerebrals i lesions físiques que els impedeixen el desenvolupament normal de les seves facultats.

Cada any, El Club organitza un Torneig Benèfic al Centre de Golf Costa Adeje amb l'objectiu de recaptar fons i continuar amb aquesta gran tasca.

Apinsa, com ve fent fa ja uns anys, ha col·laborat patrocinant un clot, continuant en la línia de participar en accions d'interès social dins de la comunitat en la qual exerceix la seva activitat.

APADRINAMENT DE DOCUMENT DEL CENTRE DE RECURSOS PER A L'APRENENTATGE I INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Apinsa, en la línia de participar d'accions d'interès social i general dins de les comunitats en què exerceix la seva activitat, que es promoguin a través de les diferents organitzacions sense ànim de lucre i / o institucions, ha decidit col·laborar amb la iniciativa promoguda pel CRAI de la Universitat de Barcelona, ​​per a la recuperació del fons de documents antics a través de la iniciativa: "Apadrina un document"

La Universitat de Barcelona compta amb un extens patrimoni cultural i actualment està treballant en un projecte de restauració d'una col·lecció de documents antics, amb l'objectiu de la seva posterior digitalització i exposició al públic. Apinsa ha col·laborat com a mecenes, fent una donació per apadrinar una Bíblia Hebrea, del S. XIV.

es Español